Statut stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA

pn. Stowarzyszenie Integracyjne Zbylitowska Góra „Dwór”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Integracyjne Zbylitowska Góra ,,Dwór”, zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Zbylitowskiej Górze.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2015  r.,  poz. 1393) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, ze  zm.).

§ 3

 1. Terenem działania  Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej.
 2. Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieoznaczony.
 3. Stowarzyszenie może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. Decyzję o ubieganiu się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Działalność Stowarzyszenia opiera się, co do zasady, na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznaki, logo określonymi przez Zarząd.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

 1. Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia ogółu społeczności, w tym mieszkańców Powiatu Tarnowskiego, Miasta Tarnowa i Gminy Tarnów, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,  konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • 2 działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach  działań poza granicami państwa;
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • rewitalizacji;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 1. Działalność, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
  2. działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;
  3. organizowanie szkoleń,  konkursów, konferencji;
  4. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami podmiotami, kierowanie do nich postulatów;
  5. udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom, w tym samorządom;
  6. prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;
  7. organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych;
  8. organizowanie imprez integracyjnych,  promocyjnych i kulturalnych;
  9. prowadzenie niepublicznych:
   1. placówek oświatowo-wychowawczych,
   2. młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
   3. młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
   4. specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
   5. specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania ,
   6. ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
   7. placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
  10. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia  dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 8

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
 2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 9

 1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek.
 2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 10

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
 • uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
 • wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
 • zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia ,
 • uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
 • brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
 • nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
 • regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11

 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
 • pisemnej rezygnacji z członkostwa,
 • śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
 • likwidacji członka będącego osobą prawną,
 1. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
 • nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 1 rok,
 • postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
 • postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię, w tym w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • działania na szkodę
 1. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego .
 2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt  1-3 stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
 3. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
 3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

§ 13

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
 3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 pkt 2-4.

§ 14

 1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności Stowarzyszenia, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.
 2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.
 3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 15

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 16

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

 1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
 3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
 • ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
 • pisemnej rezygnacji,
 • odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością  2/3 głosów.
 1. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

§ 18

 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.
 3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
 2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.
 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
 4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 20

 1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:
 • uchwalanie programów działalności Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,
 • udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • wybór Prezesa i Członków Zarządu,
 • wybór członków Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
 • nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
 • wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem, a członkami zarządu oraz w sporach z nimi
 1. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 21

 1. Zarząd składa się z 2-4 członków, w tym:  Prezesa.
 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany członek Zarządu.
 3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 4. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 5. Członek Zarządu nie może być skazany wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22

 1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności :
 • realizacja uchwał Walnego Zebrania,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
 • uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 • składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 • nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
 1. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach,  zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji w formie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu. Uchwały Zarządu podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, winny być sporządzone na piśmie i podpisane przez Prezesa Stowarzyszenia, pod rygorem nieważności uchwały. Członkom Zarządu doręcza się projekty uchwał, jakie mają być podjęte i mają oni prawo złożyć na piśmie, sprzeciw co do ich treści.
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokoły powinny zawierać co najmniej: porządek obrad, listę obecnych członków Zarządu,  treść  podjętych uchwał, listę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz podpis wyznaczonego protokolanta.
 4. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
 5. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 członków, w tym Przewodniczącego.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
 • składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
 • prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
 • składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania,
 1. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
 • będące członkami organu zarządzającego ani pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • które, otrzymały z tytułu pełnienia funkcji w Komisji rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 § 24

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

  § 25

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
 • składek członkowskich,
 • dotacji,
 • środków otrzymanych od sponsorów,
 • darowizn,
 • zapisów i spadków,
 • dochodów z własnej działalności, w tym wpływów z odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • dochodów z majątku.
 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
 3. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

§ 26

 1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
 • członków Stowarzyszenia i jego organów,
 • pracowników Stowarzyszenia,
 • małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
 • osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 1- 4, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
 2. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 3. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

§ 27

 1. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych według zasad określonych w przepisach prawa. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 5, które są celami pożytku publicznego.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 5, które są celami pożytku publicznego. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej z Statutu.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w przedmiocie:
 • Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt  koniowatych (01.43.Z),
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z),
 • Wynajem zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),
 • Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z),
 • Pozaszkolne formy edukacji (85.5),
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52 .Z),
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
 • Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
 • Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.10.Z),
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.20.Z),
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z),
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z),
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z),
 • Opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z),
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z),
 • Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z),
 • Działalność związana ze sportem (93.1),
 • Działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
 • Pozostała działalność związana ze sportem (93.19. Z),
 • Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2),
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z),
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z).
 1. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 28

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI PRZEPISY KOŃCOWE

§ 29

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

§ 30

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia;  § 18 nie stosuje się.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
 3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz Gminy Tarnów.

 

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Integracyjnego – Pałac Zbylitowska Góra, w dniu 1 lipca 2016 roku.

Przewodniczący: Marcin Leśniak

Protokolantka: Dorota Leśniak

Plik do pobrania: Statut Stowarzyszenia